Dobré dílo, sociální firma

Cílem projektu je podpora osob dlouhodobě nezaměstnaných při návratu na běžný trh práce – pomoc se získáním pracovního uplatnění vč. zaškolení a průběžného vzdělávání v rámci pracovní příležitosti vytvořené vlastní organizací. Součástí projektu je psychosociální podpora umožňující získání nebo obnovení dovedností potřebných na otevřeném trhu práce, podpora v dalším fungování ve společnosti a prevence sociálního vyloučení. Projekt v oblasti zacílené na osoby bez přístřeší navazuje na provázanou síť sociálních služeb, vlastní organizace a dalších služeb v regionu. Zároveň vytváří příležitosti a formy podpory pro ženy obtížně uplatnitelné na otevřeném trhu práce (zdravotní znevýhodnění, věk 50+, nízké vzdělání, návrat po MD aj.)

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Projekt se zaměřuje mj. na osoby bez přístřeší, tj. na cílovou skupinu, pro kterou nejsou projekty zaměřené na zaměstnanost a sociální podnikání často cíleny. V rámci projektu fungujícím na principech sociální firmy jsou vytvářeny možnosti postupného profesionálního růstu (např. možnost vyzkoušet si roli vedoucí/ho týmu, vedoucí/ho zakázky apod.).Pracovní zakázky jsou vyhledávány nejen dle regionálních potřeb, možností organizace a finanční udržitelnosti, ale také s ohledem na individuální přístup. Výhodou je více dílčích pracovišť v rámci projektu.

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Charita Česká republika je od 1. 1. 2016 na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR generálním poskytovatelem integračních služeb pro azylanty pro rok 2016. Prostřednictvím Charity tak poputuje podpora osobám s udělenou mezinárodní ochranou (azyl nebo doplňková ochrana). Státní integrační program (SIP) byl pro rok 2016 nastaven až na 2 000 oprávněných osob.

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

Farní charita Beroun realizuje několik projektů, které pomáhají rozvíjet a zkvalitňovat poskytované služby. V rámci integračního programu sdružuje dobrovolníky a pomáhá osobám, které se ocitly v tíživé sociální situaci.

 

Region: 
Beroun
Kraj: 
Středočeský kraj
Velikost obce: 
10.000 - 19.999